Usługi

CENNIK USŁUG PROJEKTOWYCH
Rodzaj usługi
j. m.

cena netto [zł]
VAT [%]
cena brutto [zł]

Projekt przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej
lub kanalizacji deszczowej
szt.
413,73
23
508,89
Projekt przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej
lub kanalizacji deszczowej na posesji inwestora
szt.
350,08
23
430,60
Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
kpl.
572.85
23
704,61
Projekt przyłącza wody i kanaliizacji deszczowej
kpl.
572,85
23
704,61
Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
kpl.
572,85
23
704,61

Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
kpl.
700,15
23
861,18

Warunki realizacji zlecenia:

  1. Powyższe ceny nie uwzględniają wymaganych dla kompletności projektu uzgodnień branżowych. Koszt projektu może zostać powiększony o niezbędne uzgodnienia zgodnie z wyceną uzgadniającego.
  2. Zlecający dołączy do zlecenia warunki techniczne włączenia do sieci wraz z mapą zasadniczą do celów projektowych – 2 szt.
  3. Faktura zostanie wystawiona z datą wykonania przedmiotu zlecenia.
  4. Termin płatności wynagrodzenia za wykonanie zlecenia: 14 dni od otrzymania faktury
  5. W przypadku rezygnacji/ odstąpienia do wykonania zlecenia przez Zleceniodawcę ponosi on wszystkie dotychczas poniesione koszty związane z opracowaniem projektu.
  6. W przypadku zleceń, których szacunkowa wartość może przekroczyć 500 zł netto ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wys. 20% szacowanej wartości zlecenia.
  7. Wykonanie projektu sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej podlega indywidualnej wycenie.