Biuro obsługi klienta

Rozliczenie za wodę i ścieki

Podstawą do naliczenia należności za zużytą wodę i/lub odprowadzone ścieki jest taryfa zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.36.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Ceny wody i ścieków w latach 2018-2021 (od 23.05.2018)

Rozliczenie następuje w cyklu miesięcznym na podstawie dokonanego odczytu wodomierza.

Odczyt wodomierza bez radiowego odczytu.

Odczytu stanu wodomierza dokonuje inkasent. W przypadku Państwa nie obecności w domu zgłoszenia stanu wodomierza można dokonać w następujący sposób:
1. przez internet poprzez specjalny formularz dla odbiorców z jednym wodomierzem lub odbiorcy z wieloma wodomierzami
2. telefonicznie w dni robocze od 7:00 do 15:00 nr telefonu 32 4153033 wew. 211, 238, 269.
3. osobiście w Biurze Obsługi Klienta

Informujemy także, że przedstawiciele Zakładu nie zależnie od formy odczytu (osobiście lub drogą radiową) mają prawo do kontrolnego sprawdzenia stanu wodomierza a także do jego wymiany (zgodnie z art.7 oraz w związku z art.28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę)

Jak czytać fakturę? – opis głównych pozycji na fakturze

Jak można uzyskać informację o saldzie należności.

Każdy Klient może uzyskać informację o saldzie należności i zaległościach u pracownika BOK telefonicznie pod nr 32 4153033 wew. 204 lub 205 warunkiem jest podanie numeru nabywcy znajdującego się po prawej stronie faktury nad danymi adresowymi Klienta. W przeciwnym wypadku pracownik ma obowiązek odmowy udzielania informacji o saldzie z uwagi na ciążący na firmie obowiązek nałożony Ustawą o ochronie danych (z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.