Biuro obsługi klienta

Jakich ścieków nie wolno wprowadzać do kanalizacji deszczowej, a jakich do sanitarnej?

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

(art. 9 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.