Biuro obsługi klienta

Jak rozliczyć należność za wodę i ścieki

Należność za pobraną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość zużytej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone rozporządzeniem właściwego ministra. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Zakład.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi odbiorca usług (art.15 ust 3 ustawy). W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości pobranej wody. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Odczyt wskazań wodomierza dokonywany jest przez inkasenta lub przez odbiorcę usług. W tym drugim przypadku wskazania wodomierza można zgłosić osobiście, telefoniczne lub przez internet. W celu identyfikacji należy podać sześciocyfrowy numer nabywcy.

Termin płatności podawany jest na fakturze.
Formy płatności:

  • w kasie Zakładu;
  • w banku (+ prowizja banku);
  • na poczcie (+ prowizja poczty).

Powrót