Biuro obsługi klienta

Jakie są taryfowe grupy odbiorców?

Jakie są taryfowe grupy odbiorców?

Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są w oparciu o taryfy zatwierdzone przez Radę Miasta Racibórz bez konieczności zmiany umowy.

Taryfy są wieloczłonowe. Opłata za dostarczoną wodę obejmuje:

  • Cenę wyrażoną w złotych za m3 (metr sześcienny) dostarczonej wody;
  • Stawkę opłaty abonamentowej naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie od ilości pobranej wody.

natomiast opłata za odprowadzone ścieki obejmuje:

  • Cenę wyrażoną w złotych za m3 (metr sześcienny) odebranych ścieków;
  • Stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków.

Stawka opłaty za przyłączenie – jest to kwota za odbiór techniczny przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Powrót