Biuro obsługi klienta

Jakie są przepisy karne i kary pieniężne dla odbiorców usług?

Odpowiedzialność odbiorców usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych określa art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przewiduje się kary grzywny do 5 000 zł za:

  • Pobór wody bez zawarcia umowy;
  • Uszkodzenie wodomierza;
  • Zerwanie plomby;
  • Wpływanie na wskazania wodomierza (zatrzymanie lub utratę właściwości wodomierza);
  • Niedopuszczenie przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego.

oraz karę pozbawienia wolności albo grzywny do 10 000 zł za:

  • Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez umowy;
  • Wprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej;
  • Wprowadzanie do kanalizacji substancji żrących i toksycznych, substancji palnych i wybuchowych, mieszanin budowlanych, substancji ropopochodnych, farb, lakierów, ciał stałych np. piasku, żwiru, popiołu, szczeciny, drożdży, wytłoczyn itp.

Ponadto sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Powrót