Biuro obsługi klienta

Jak złożyć reklamację, skargę lub wnioski?

W przypadku przerw w dostawach wody* odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi albo od dnia, w którym usługa została wykonana. Reklamacja może również dotyczyć innych usług świadczonych przez Zakład.
Sposoby wniesienia reklamacji:

  • Wpis do „Książki skarg i wniosków” znajdującej się w BOK;
  • Złożenie wniosku w BOK lub sekretariacie;
  • Przesłanie pocztą – listem poleconym.

Zakład rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej wniesienia. Odpowiedź udzielana jest pisemnie i zawiera rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji oraz pouczenie w sprawie dochodzenia roszczeń w innym trybie.

Zarząd ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie spółki w Raciborzu na
ul. 1 Maja 8 w środy od 13.00 do 15.00 lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się.

*) W przypadku przerw w dostawach wody na skutek awarii urządzeń wodociągowych lub na skutek siły wyższej, trwające dłużej niż 12 godzin, Zakład uruchamia zastępcze źródła poboru wody informując o miejscu ich usytuowania. (pkt 4 zezwolenia nr GM.VII.70502-26/06/07 z dnia 12.04.2007 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków)

powrót