Biuro obsługi klienta

Jakie są uprawnienia pracowników ZWiK Sp. z o.o. dotyczące wstępu na teren odbiorcy usług?

Osoby reprezentujące ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu:

  • Zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  • Przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  • Przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez ZWiK sp. z o.o.;
  • Sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  • Odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  • Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa tak stanowi.

powrót