Biuro obsługi klienta

Jaki jest minimalny poziom usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu?

Minimalny poziom świadczonych usług przez ZWiK Sp. z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  • Maksymalną ilość dostarczanej wody określa umowa*.
  • Maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków określa umowa*).
  • Wymaganie ciśnienie wody określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.69 ze zm) Ciśnienie to powinno wynosić między 0,05 a 0,6MPa (od 0,5 do 6,0bar).
  • Woda winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi.

*) umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

powrót