Biuro obsługi klienta

Jakie są obowiązki odbiorcy usług?

 • Zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, zalaniem, dostępem osób niepowołanych oraz utrzymywać studzienkę lub pomieszczenie z wodomierzem w odpowiednim stanie;
 • Do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę;
 • Do użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwośc wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego w tej instalacji;
 • Do użytkowania intalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
 • Zawiadomić Zakład o własnym ujęciu wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzone ścieki;
 • Do korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartą umową;
 • Do podejmowania działań ograniczających skutki awarii oraz do udostępniania Zakładowi terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy;
 • Do powiadamiania Zakładu o uszkodzeniu wodomierza czy plomby;
 • Do powiadamiania Zakładu o zmianach w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
 • Do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • Do pisemnego powiadamiania Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

powrót